Actaea pachypoda

Common names: white baneberry, doll’s eyes